Genel Eğitim ProgramlarıTürkçe
Okuduğunu anlama, etkili iletişim kurabilme, iş birliği yapma, etkin dinleme, yorumlama, eleştirel düşünme ve zihinde yapılandırma gibi yaşam becerileri kazandırmak Türkçe öğretimi hedeflerimizdir.

Matematik
Matematiksel kavram ve esaslar üzerine kurulan etkinliklerle matematiksel ve analitik düşünmenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri
Fen bilimleri eğitimi, öğrencinin öğrenmiş olduğu bilgiyi, günlük yaşamda kullanabilmesini amaçlar. Bağımsız düşünebilme ve doğru kararlar alabilme fonksiyonu, iyi yapılandırılmış fen eğitimleri sayesinde mümkün olmaktadır.

Hayat Bilgisi - Sosyal Bilgiler
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleriyle öğrenciler, içinde yaşadıkları doğal ve toplumsal çevreyi tanır, çevreye uyum sağlayabilmek için gerekli beceri ve davranışları kazanırlar.

Bilime Yolculuk  - Laboratuvar
Sınıf öğretmeni gözetiminde yapılan deneylerle öğrencilere gözlem yeteneği kazandırılır. Öğrenciler, bu deneyleri sınıf öğretmeniyle birlikte yapar ve deney sonrasında gözlemlerini paylaşırlar.

Beden Eğitimi
Okul öncesinde temeli atılan kaba kas gelişiminin üstüne ilkokulda ince motor becerileri ve kaslar arası koordinasyon gelişimlerine yönelik hazırlanan müfredat oyun ile eğitim felsefemize göre hazırlanmıştır.

Görsel Sanatlar
Öğrencilerimizin okul öncesi yaş grubunda öğrendiği sanatsal beceri ve bilgileri pekiştirmeleri ve sanatsal bilgi ve uygulama çalışmaları oluşturmaları amaçlanır. Bu anlamda; temel sanat eğitimi, resim teknikleri, sanat tarihi ve sanatçı tanımaları, baskı resim, geleneksel Türk el sanatları proje bazlı çalışmalar, iki ve üç boyutlu biçimlendirme, resim teknikleri, temel tasarım ve yaratıcılık, moda tasarım, perspektif ve mimari çizim ve estetik ve sanat eleştirisi gibi akademik çalışmalar ders içeriğine eklenir.

Müzik
Müzik eğitimiyle, öğrencilerin dış ve iç çevresiyle etkileşime geçerek istenen yönde davranışlar oluşturmaları amaçlanır. Yapılandırılmış olan ses eğitiminde öğrencilerin ses sağlığını da gözeterek, sesi en doğru biçimde kullanmaları sağlanır.

Drama
Drama dersiyle grupla karar alma, yenilikçi çözümler üretme yetisi kazandırılırken; dil becerileri, empati kurabilme, etkili iletişim kurma becerileri geliştirilir. Bilişsel becerilerin gelişimi sağlanır. Eğitimde drama yöntemi ile 21. yüzyıl öğrencileri için yaparak, yaşayarak ve oynayarak öğrenme kalıcı hâle getirilmektedir.

Ders Dışı Çalışma ve Etütler
Mektebim’de her çocuğun farklı özellikleri olduğu bilincinden hareketle, ihtiyacı olduğu saptanan öğrencilere günlük ders saati sonrasında bireysel ya da dar grup çalışmaları yaptırılır. Her öğrencinin, okul ortamı gibi toplu öğrenme ortamlarında gözlenen bireysel farklılığının nedenleri incelenir. Bu farklılığın; öğrenci, okul ve toplum yararına olacak şekle getirilmesi için gerekli önlemler belirlenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle dinin, hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden; millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen; farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.