Yenilikçi ve Genel Eğitim ProgramlarıKodlama ve Elektronik Tasarım/ E-STEM
Öğrencilere animasyon yapımı, mobil uygulama hazırlama ve üç boyutlu tasarım yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. Öğrenciler üç boyutlu tasarımlarının çıktılarını alarak dijital ortamda yaptıkları çalışmaların sonuçlarını gerçek hayata yansıtabilirler. Öğrenciler, İngilizce yazımı "Entrepreneurship" olan girişimcilik ile diğer dersleri (STEM) bütünsel olarak birleştirerek hayata hazırlanmaktadır.

Türkçe
Türkçe eğitiminin amacı, öğrencilerin; sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, Türkçe’yi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak; düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek; okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak; millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamaktır.

Matematik
Analiz becerisini geliştirmek, problem çözebilme odaklı düşünce sistemini geliştirmek, veri analizi yapabilme ve elde edilen verileri tablo, grafiklerle ifade edebilmek, neden-sonuç ilişkisini kavrayabilecek bakış açısı ve düşünce sistemine sahip analitik düşünceyi geliştirmek, matematik okuryazarlığında donanımlı olmak, matematik ve günlük hayat bağlantılarını kurabilmek hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri
Öğrencilerin; doğa ve doğadaki ilişkileri anlaşılmasını sağlamak, günlük hayatta da karşılaşılabilecek sorunlara yapıcı çözümler üretebilmek için becerilerini anlamasını geliştirmek, teknolojik gelişmeler ışığında bilimsel okuryazar bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, fen okuryazarlığında donanımlı olmak, deneyler yaparak öğrendiklerini günlük hayat uygulamalarıyla pekiştirmelerini hedeflemektedir.

Sosyal Bilgiler - İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
Geçmiş ve gelecek arasında doğru ve anlamlı bir ilişki kurabilmek, yaşadığımız çağın ve toplumun değerlerine uyum sağlamak, düşünce sistemlerini öğrenmek ve analiz etmek, Türk tarih ve kültürünü içselleştirmek, Atatürk İlke ve İnkılapları’nı özümsemelerini sağlamak, yurttaşlık bilinci oluşturmak, sosyal katılım becerileri gelişmiş, yaşamda etkin, millî manevî değerlerinin farkında olan “iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Manevi değerlerin müfredat kapsamında öğrenilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalı Dersler Beden Eğitimi Ruh ve beden sağlığının bir arada önem taşıdığını öğrenmek ve takım olma kültürünü öğrenmek.

Müzik
Müziğin evrensel bir değer olduğunu öğrenmek ve duygu/düşünceleri müzikle ifade becerisi kazanmak.

Resim  -  Görsel Sanatlar
Öğrencilerin duygu/düşünceleri resim yoluyla ifade edebilmeleri ve estetik bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.