Kültür ve Spor

Tiyatro
"İnsanı insana insanla insanca anlatan ana sanat dalı olan tiyatro'' iyi insanlar yetiştirmeyi hedefler bu bağlamda ''Her şey olursunuz ama sanatçı olamazsınız.'' diyen  Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü kendine ilke edinmiş olana Mektebim Okulları olarak sanatla öğrencilerimiz yolunu aydınlatmayı hedefliyoruz. "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.'' Mustafa Kemal Atatürk. Duyguları aktarma yolu olan dışa vurumcu bir teknikle kendini ifade etme içinde estetik bakış açısı bulunduran entelektüel bakış açısında içinde bulunduran tiyatro, tüm öğrencilerimize başka başka pencerelerden dünyaya bakmalarını sağlamaktadır. 21. yy sahneleme tekniklerini de kullanarak onlara sahne deneyimleri yaşatıyoruz. Bu bağlamda her yıl düzenlediğimiz ''Gençlik Tiyatroları Festivali'' kapsamında yolu sahneden geçmiş tiyatro sanatçılarımızı öğrencilerimiz ile buluşturup söyleşiler düzenliyoruz.

DRAMA
Drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro tekniklerinden yararlanılarak  bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği "oyunsu" süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılmasıdır.

Eğitimde Drama:
Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar.

Yaşantıya Dayalı Öğrenme: Yaparak ve yaşayarak öğrenme ve çocuğu merkeze alarak katılımcılığı artırmak ve çocuğu öğrenme sürecinin aktif öznesi hâline getirmek. 

Hareket Yoluyla Öğrenme: Fiziksel aktivite deneyimleri, çocukların hareket becerilerini artırarak, kendilerine olan güvenini artırır. Drama da zihinsel gelişimin yanı sıra çocuğun bedenini tanıyıp denetim altına alması, vücudunu tanıması ve keşfetmesi süreci gerçekleşir. Bilişsel ve psikomotor öğrenme birlikte gerçekleşir. 

Aktif Öğrenme: Eğitim sistemi içinde anlatım yöntemi gibi tek yönlü iletişime dayanan yöntemler, günümüzde yerini öğrenci/öğrenen merkezli bir yönteme bırakmaya başlamıştır. Montessori yönteminde olduğu gibi çocuğa özel olarak geliştirilmiş araçlar yardımıyla kendini ve yeteneklerini keşfetmesi için olanak sağlanır. Çocuk, drama yoluyla oyun oynarken ve doğaçlama yaparken merakı uyanır ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya başlar.

- Sosyal Öğrenme: Piaget'e göre çocuğun zihinsel yapısının gelişmesindeki faktörlerden birisi sosyal deneyimdir. Çocuk etkileşim içinde olduğu gruplar sayesinde, etrafındaki modelleri gözlemleyerek ve yer yer taklit ederek yeni deneyimler kazanır. Drama etkinliği de bu sosyalleşme sürecine katkı sağlayabilir.
- Etkileşim Yoluyla Öğrenme: Drama etkinliği sırasında arkadaşları arasına katılan çocuk, etkileşime geçerek iş birliğine girmeyi ve paylaşmayı öğrenir.
- Tartışarak Öğrenme: Dowling ve Dauncey'e göre sınıf içinde tartışma zengin bir öğrenme biçimidir. Dramadaki temel amaç, oyuna katılmak, yaşamak, tartışmak ve kendini ortaya koymak olduğu için etkili bir öğrenme sürecine katkı sağlayabilir.
- Keşfederek Öğrenme: Drama etkinliği esasında çocuğa problemin çözümünü söylemek yerine, problem çözümünü keşfedebilmesi için uygun ortamın sağlanması mümkündür. Duygusal Öğrenme: Özellikle okul öncesi dönemde drama aktiviteleri yoluyla çocuğun beş duyusunu da kullanma olanağı sağlanır, böylece öğrenmenin daha kalıcı olması sağlanabilir.

Sonuç olarak drama çocuğun zihinsel, dilsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve motor gelişimine katkı sağlar; estetik ve sanatsal bir beğeni kazanmasına yardımcı olur.

Drama Dersinin Amacı ve Hedefleri
- Birey ve topluluk arasında karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesi
- Eğitmenin ve öğrencilerin birbiriyle tanışması
- Bireyin arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi ve benlik algısını keşfetmesi
- Bireyin dikkatini başka kişiler ve yeni durumlar üzerinde yoğunlaştırabilmesi
- Oyun yoluyla grup uyumunu yakalama
- Oyun yoluyla kavram ve kural öğrenimi
- Rol oynama ve doğaçlama becerisinin geliştirilmesi
- Bireyin kendini grup içinde ifade edebilme becerisini kazanması
- Eğitimde Dramanın Önemi
- Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar
- Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
- Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
- Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar.
- Kendini ifade etmede ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
- Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
- Kendini ifade etmede güven kazandırır.
- Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
- Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, millî ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz ve Yarışmalarımız
Okullar Yeşersin Projesi: Kardeş okul seçtiğimiz okullarla TEMA ve ÇEVKOR derneğiyle iş birliği hâlinde fidanlar dikiyoruz ''Zümrüt Dağ'' adlı tiyatro oyununu sergiliyoruz.

Bir İyilik Yap: Her yıl 23 Nisan'da belirlediğimiz temalarla dünya çocuklarına bir iyilik yapıyoruz.

Sadece Oyna: Dünya Oyun Günü'nde tüm çocuklarımızla velilerimizle bir araya geliyoruz.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü: Geleneksel hâle gelmiş Gençlik Tiyatroları Festivali'mizde her yıl yayınlanan bildiriyi tiyatro sanatçılarıyla birlikte okuyoruz. Tiyatro kulüplerimiz her yıl yeni bir repertuarla sahneye bir eser koyar.

20 Kasım Çocuk Hakları Kısa Filim Yarışması: Öğrencilerimize çocuk hakları maddelerini anlatıp bu maddelerden oluşan kısa filmler çekip farkındalık oluşturmayı ve hakları olduklarını anlatmayı hedefliyoruz.

Hayvan Hakları: Doğa ve hayvan sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için kısa filmler çekiyoruz.
Tarih Sokakta Tiyatrosu: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitlerimizin anısına hazırladığımız dramatizasyonları sokağa taşıyoruz.

Mektebimde Görsel Sanatlar
"İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki heykel yapmaz, millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur." Mustafa Kemal Atatürk 

Genel Tanım: 
Hedefimiz: Yaratıcı gücü yüksek, proje geliştiren, özgün düşünen, kendini doğru ifade eden, sanatı bir tür yaşam biçimine dönüştüren ve hayal gücü geniş bireyler yetiştirmektir. 

Görsel sanatlar; Kendine özgü eğitim yasaları, öğretim yöntem ve teknikleri olan bir alandır. Öğrenciler bu derste; görme, algılama, düşünme ve uygulama süreçlerinden geçerler. İki ve üç boyutlu sanatsal çalışmalarla ürün ortaya çıkarırlar. Görsel sanatlar dersinde; analiz yapabilen, gördüğü bir sanat eserini yorumlayabilen ve değerlendirebilen bir yaklaşım göstermeleri ve özgün çalışmalar oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Görsel Sanatlar Bölümü olarak atölyelerimizde öğrenciler, farklı sanat disiplinlerini ve resim tekniklerini öğrenir. İki ve üç boyutlu sanatsal tasarım oluşturur. Türk ve dünya sanatçılarını tanırlar. Ayrıca, sanatçıdan yola çıkarak sanat eserinin oluştuğu dönem özelliklerini ve eserin niteliklerini inceleyerek entelektüel birikim oluştururlar.  

Kil-heykel, tuval çalışmaları, mozaik, vitray, rölyef, aquarel çalışmalar gibi teknik bilginin yanında; Muppet kukla show, oyuncak tasarımı, recycle art-texture, hayalden gerçeğe gibi yaratıcı düşünceyi destekleyen projelerle de çocukların görsel zekâsı ve üretme yeteneği desteklenir.

Okul öncesinden liseye, her yaş gurubu ve sınıf kategorisinin yıllık ders planlaması ve yıllık sergi programı sene başı zümrelerinde hazırlanır. Böylece öğrencilerimizin gelişim seviyelerine, öğrenme yaşantılarına, fiziki ve mental gelişimlerine uygun sanatsal çalışmalar yapılır.

Öğrenciler; düzenli olarak planlanan müze ve sergi gezilerinde farklı bakış açılarını görür, sanat çalışmalarını izler.  Okul içi ve dışında düzenlenen sergilerde yaptıkları eserleri çevreleriyle paylaşmanın gururunu yaşarlar.  Özel günlerde anne ve babalarına kendi eserlerini hediye ederler.

Tüm bu çalışmalarla amacımız, öğrencilerimizin ve dokunabildiğimiz herkesin sanatı bir yaşam ve ifade biçimine dönüştürmesini sağlamaktır.

Projeler: Belirli gün ve haftalar kapsamında yapılan çalışmaların yanında; Origami Şenliği, Recycle Art (Geri Dönüşüm Sanatı), Kil Heykel Festivali, Muppet Kukla Show, Mektebim Art Fest, Anne&Çocuk Ebru Sanatı gelenekselleşmiş projelerimizdendir.

Düzenlediğimiz Geleneksel Yarışmalar: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Resim Yarışması, T-shirt Üzerine Desen Tasarım Yarışması 

Beden Eğitimi ve Spor bölümünün ana hedefi, becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir. Becerili ve bilgili spor insanı, oyuna katılabilmek için gerekli becerileri sergiler, oyunun kurallarını anlar ve değer verir, oyun/spor içindeki iyi ve kötü uygulamaları ayırt eder, spor kültürünü koruyacak ve geliştirecek şekilde davranır. 

Mektebimde Beden Eğitimi ve Spor
Mektebim'de beden eğitimi her yaş grubunun fiziksel özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan eğitim programında farklı yaş gruplarına göre doğru bedensel eğitimin, öğrenciler için bir ders değil bir hayat biçimi olması yönünde gerçekleşir. Hedeflenen çalışmaları disiplin içinde yapabilmesi, başarı duygusunun pekiştirilmesi, bireysel ve takım sporlarına katılımının sağlanması ile öğrencilerin öz güvenli ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz. Bununla birlikte adaletli ve kurallara uyan bir davranış biçiminin oluşması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Örnek verirsek 3 yaşındaki bir öğrenciye kaba kaslarına yönelik çalışmalar yaptırırken 12 yaşındaki öğrencilere özelleşmiş branşa dayalı çalışmalar yaptırıyoruz. Yapılan tüm eğitimler fiziksel ve bilişsel zekâlarına yönelik olduğu için bahsedilen davranışların oluşumu tüm okul hayatı boyunca sürüyor. Öğrenciler sekiz spor branşında eğitim aldıkları için yapabilme güdüleri artıyor ve yeniliklere daha açık bireyler haline geliyorlar. 

Hedefimiz: Sağlık kişinin fiziksel ve ruhsal anlamda tam bir iyilik halinde olmasıdır. Amacımız ise yaşam boyu sağlık için, yaşam boyu spor yapma kültürünü mektebim öğrencilerine aktarmaktır

Fiziksel Uygunluk Raporu
Fiziksel uygunluk raporu, antropometrik ve motorik ölçümlere dayanır. Öğrencilerin fiziksel aktivitelerini en uygun şekilde seçmesini sağlayan bir analizdir. Fiziksel uygunluk raporu iki bölümden oluşur:

 İlk bölümde antropometrik ve motorik ölçümlerin Türkiye ortalamasındaki durumu gösterilir. İkinci bölümde öğrencilerin hangi spor dallarına göre fiziksel uygunlukları oldukları  gösterilir. 5 yaş öğrencilerinin ise gelişimleri takip edilir.

Antropometrik Ölçüm:
Vücudun belli bölümlerinin hareketsiz durumu, ağırlık merkezi hacim gibi fiziksel özellikleri ve boyutları ölçülür. Bu ölçümler kız-erkek ve yaş gruplarına göre gruplandırılır; grafik hâlinde Türkiye ortalaması ve söz konusu ölçümün bu grafikteki yeri gösterilir.

Motorik Ölçüm:
Öğrencinin hız, çabukluk, çeviklik ve koordinasyon gibi motorik hareketleri ölçülür. Bu ölçümler kız-erkek ve yaş gruplarına göre gruplandırılır; grafik hâlinde Türkiye ortalaması ve söz konusu ölçümün bu grafikteki yeri gösterilir.

Projeler: Bana engel dayanmaz parkur yarışlarımız her dönem 1 defa öğrenci ve velilerimizi bir araya getirerek, öğrencilerimizin kazanımlarını velisi ile ortak olanda yaşatarak keyifli anlar geçirmesini sağlıyoruz. Çeşitli koşu organizasyonlara katılarak kurumun kültürüne uyan STK(Sivil Toplum Kuruluşlarına) destek veriyoruz.

Düzenlediğimiz Geleneksel Yarışmalar: Sınıflar arası geleneksel çocuk oyunları turnuvası ve branş turnuvaları baba çocuk ve anne çocuk turnuvaları.