LİSE
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Mektebim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerinin okul çatısı altındaki asli görevi öğretmen, ebeveyn ve öğrenciler ile yakın ilişki ve direk temas hâlinde yürütülen çalışmalar eşliğinde öğrencilerimizin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapmak, yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretmek/ uygulamak ve ihtiyaç hâlinde gerekli müdahale planlarını oluşturup uygulama adımlarını kapsamaktadır.

Mektebim'de Rehberlik Bölümü için öğrenci tanıma öncelikli hedeftir. Rehber öğretmen öğrenciyi tanırken öğrencilerin yaş gelişim özelliklerine hâkim olur, gelişim özelliklerine göre öğrenciyi gözlemler. Yaş gelişimsel özelliklerine göre öğrenciyi değerlendirir ve varsa eğer desteklenmesi gereken başlıklarını ortaya çıkartır. 

Rehber öğretmen sorumlu olduğu kademede yaş gelişim özelliklerinin getirdiği konu bazlı önleyici ve destekleyici çalışmaları öğrenci, öğretmen ve veli ayağında yapar. Rehberlik Bölümü okulda; okul, öğrenci veli üçgenindeki ara köprü görevindedir. Bu üçgen içerisinde iletişim ve desteğin sağlıklı sağlanmasına rehberlik eder.

Rehberlik Modelimiz

Mektebim Rehberlik Bölümü çalışmaları "gelişimsel rehberlik" çatısı altında yapılmaktadır.
Gelişimsel rehberlik, öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayı ve öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları tipik endişelerini, sorunlarını ve seçimlerini çözmeyi hedefler. Öğrenciler;  kişiler arası iletişim becerilerini ve ilişkilerini, okulda etkin olarak nasıl görev ve faaliyetlere katılacaklarını, hedef ve amaçlarını, çalışma becerilerini nasıl geliştireceklerini, sorumluluk gerektiren kararları nasıl vereceklerini ve problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler.

Amerikan Danışmanlar Birliğinin bir alt birimi olarak 1953 yılında Amerikan Okul Danışmanları Birliği (ASÇA) kurulmuştur. ASÇA Yönetim Kurulu 1979 yılında gelişimsel rehberliği şu şekilde tanımlamıştır: Gelişimsel rehberlik, insan yaşamının her alanındaki eğitimsel ve diğer insanî hizmetlere yönelik olarak planlanmış müdahaleleri teşvik eden; bireyin kişisel, sosyal, duygusal, mesleki, ahlaki, duyuşsal ve estetik alanlardaki tüm gelişimini etkin bir şekilde uyaran ve kolaylaştıran, bunun yanı sıra bireyin yaşam tarzını oluşturan parçaların bütünleşmesini sağlamak doğrultusunda yürütülen bütün rehberlik çabalarının bir bileşimidir.

Rehberlik hizmetlerini kriz ya da problem durumlarına çözüm bulmak olarak gören klasik yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan gelişimsel rehberlik yaklaşımına göre bireylerin hayatlarının her döneminde başarmaları gereken birtakım gelişim görevleri vardır. Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla tamamlamalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.

Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmasını öngören bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda tüm öğrencilere yönelik, organize edilmiş ve planlanmış bir müfredatı olan, ardışık ve esnek bir yapıya sahip, eğitim sürecinin bütünleyici bir parçası, tüm okul personelinin rehberlik sürecine katılımının sağlandığı, öğrencilerin daha etkili ve yeterli öğrenmelerine yardım eden ilkeler temel alınmıştır.

Okullarımızda öğrencilere bilişseli, sosyal duygusal ve psikomotor becerilerin yanı sıra ulusal değerleri paylaşma, kültürün ortak değerlerini benimseme, okula, derslere yönelik olumlu tutum geliştirme gibi duyuşsal özellikler de kazandırmaya çalışılır.
 

Rehberlik Uygulama Alanlarımız

Veliye Yönelik

Akademik takvimde belirtilen zamanlarda aşağıdaki başlıklarda yapılan çalışmalarla veliye hizmet verilir. 
- Veli Seminerleri
- Ebeveyn Atölyeleri
- Veli Rehber Kitaplarımız
 

Öğrenciye Yönelik

Rehber öğretmen, sorumlu olduğu kademedeki tüm öğrencileri,  aşağıdaki başlıklarda yaptığı çalışmalarla tanımayı hedefler. Yaş gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sorumlu olduğu yaş grubu öğrencilerinin olası sıkıntı yaşayacağı alanlara yönelik önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmaları yürütür.
- Sınıf Çalışmaları
- Grup Çalışmaları
- Bireysel Çalışmalar
 

Öğretmene Yönelik

Rehber öğretmen, sorumlu olduğu kademedeki tüm öğretmenler ile belirlenen zaman aralıklarında bir araya gelir. Öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrenciler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur, gerekli durumlarda destekleyici öneriler verir. Akademik takvimde belirtilen zamanlarda aşağıdaki başlıkları yapılan çalışmalarla öğretmenlere hizmet verir.
- Öğretmen Atölyeleri
- Öğretmen Bültenleri
- Bireysel Çalışmalar
 

Öğrencilerimiz İle Çalışma Çerçevemiz

Öğrenciler okul öncesi ve/ya lise kademesi fark etmeksizin birçok farklılık ve bireysel özelliklere sahiptirler. Bu sebepledir ki doğru akran ve öğretmen eşleştirmesinde daha sağlıklı ve verimli ilerleyebilmek adına, öğrencilerimiz ve velilerimizle görüşmeler yapıyoruz. 

Mektebim Okulları Rehberlik Servisi Uygulamaları
Rehberlik Saatleri: Sınıf arkadaşları ile sınıf ortamında öğrencilerimiz ile baş başa zaman geçirmenin destek ve müdahale süreçlerimiz için öneminin bilincinde olarak ayda bir (1) Rehberlik Saatleri yapmaktayız. 

Rehberlik Saatleri, içeriği tüm sene boyunca devam eder ve okul öncesinden liseye birbirini takip eder ve elbette ilgili yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte tema ve konulardan oluşturulur.

Okul öncesi dönem Rehberlik Saatlerinde öğrenciler ile Rehber öğretmen bir ders saati tanışma, kaynaşma, duygularını tanıma ve ifade edebilme, sorumluluk, iş birliği ve paylaşma gibi temalarda aktiviteler yaparlar. 

İlkokul Rehberlik Saatlerinde öğrenciler ile Rehber öğretmen bir ders saati boyunca tanıma, kaynaşma, takım olma, iş birliği, paylaşma, kazanma/kaybetme, olumlu liderlik, iletişim becerileri, duyguları tanıma ve doğru ifade edebilme gibi alt başlıklarda aktiviteler yaparlar. 

Ortaokul Rehberlik Saatlerinde öğrenciler ile Rehber öğretmen bir ders saati boyunca akran ilişkileri, aile içi ilişkiler, ön ergenlik ve ergenlik dönemi, güvenli teknoloji ve internet kullanımı, ders çalışma becerileri, etkili iletişim becerileri, öz güven, motivasyon arttırma, konsantrasyon gibi alt başlıklarda aktiviteler yaparlar. 

Lise Rehberlik Saatlerinde öğrenciler ile Rehber öğretmen bir ders saati boyunca ergenlik dönemi, akran ve aile içi ilişkilerde sorunlar ve çözümler, kariyer planlama, hedef belirleme, stratejik çalışma becerileri, performans kaygısı ile baş etme, bağımlılık düşünme becerileri alt alanlarında aktiviteler yapar. 

Tanıma Çalışmaları: Her öğrenci ile dönem başında yapılır. Bu çalışma hem tanışma hem de ilgi ve ihtiyaç noktalarının belirlenmesini hedefler. Gözlem sonuçları gerekli noktalarda öğretmen, gerekli noktalarda anne babalar ile paylaşılarak, ilgili kişiler ile işbirliği kapsamında destek çalışmaları yürütülür. Dönem içinde sistematik takibi gerçekleştirilir.

Sınıf Gözlemleri: Ayda en az 10 saat sınıf gözlemi yapılır. Öğrenciler, farklı derslerde, sınıf ortamı gerçekliğinde gözlemlenirler. Derse ilgileri, öğretmen ile iletişim ve ilişkileri, akran ilişkileri, dikkat ve hareketlilik düzeyleri sistematik olarak gözlemlenir ve raporlanır. Gerekli noktalarda öğretmen toplantıları, aile görüşmeleri ve öğrenci bireysel görüşmeleri düzenlenerek destek-müdahale süreci yürütülür.

Grup Çalışmaları: Öğrenciler ile toplamda 12 tema kapsamında sene boyunca dört oturum süren grup çalışmaları gerçekleştirilir. Grup çalışmalarına katılım için veli izni ve öğrenci isteği esas alınır. Dört oturum sonunda her bir katılımcının bireysel gelişim süreci ve mevcut durumu hakkında rapor aile ile paylaşılır.

Duygusal Değerlendirme: Yapılan bireysel görüşmeler sırasında her kademe öğrencileri ile bireysel-duygusal gelişim, aile ilişkileri ve akran ilişkilerine etki edecek duygusal parametreler, geçerlik-güvenirliği olan değerlendirme araçları ile değerlendirilir. Destek ve müdahale alanları var ise tespit edilir. Gerekli durumlarda bireysel, grup ve/veya aile çalışmaları yapılandırılır. Okul dışı bir destek ihtiyacı olduğu düşünülüyor ise aile yönlendirmesi gerçekleştirilir.

Bilişsel Değerlendirme: Her kademe öğrencilerinin hem tanıma sürecinde hem de sene içerisinde, akademik performansları, öğretmen gözlemleri eşliğinde ve bireysel görüşmeler kapsamında bilişsel değerlendirme ve takibi yapılır. Ev desteği ve/veya çalışma sistemine dair öneriler aile ve öğrenci ile paylaşılır. Okul dışı bir destek ihtiyacı olduğu düşünülüyor ise aile yönlendirmesi gerçekleştirilir.

Akademik Takip: Bu çalışma Mektebim Koçluk Sistemi ile entegre bir biçimde yürütülür. Koçluk sistemi kapsamında öğrenci grupları için atanan koç öğretmenler ve öğrencilerin diğer öğretmenleri ile Rehber Öğretmenler ortak takip ve destek çalışmaları yürütürler. Öğrenciler ile görüşmeler düzenler ve düzenli yönlendirme ve geri bildirim toplantıları için aileleri arar ve/veya okula görüşmeye davet ederler.

Hedef Belirleme: Bu çalışma aslında "Akademik Takip" başlığı altında bir araç olarak kullanılmaktadır. Akademik takibi, bilişsel ve duygusal gelişimi gözlemlenen öğrenciler hem ilişkisel hem akademik hem de meslek seçimleri konusunda "Hedef Belirleme" çalışmaları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları ve öz değerlendirme yapabilmeleri adına desteklenmektedirler.

Mesleki Yönelim: Mektebim Rehberlik Sistemi, Mektebim'in tüm eğitim sistemine entegre çalışmalar yürütmek ile yükümlüdür. Çünkü Mektebim Rehberlik sistemi kriz müdahalesini değil, bireyi gelişim sürecini takip ve öğrencinin potansiyelinin maksimuma çıkarılmasını amaçlar. Bu sebeple okulumuzun Bütünsel Eğitim ve Endüstri 4.O, 21.yy'a hazır nesiller yetiştirme hedefleri tarafımızca benimsenerek öğrencilerimizi hem duygusal hem de bilişsel olarak nasıl yeni yüzyıl hayatına hazır hâle getirebiliriz düşüncesi ile tüm çerçeve planımız oluşturulmuştur.

Öğrencilerimiz mezun olduğunda bambaşka becerilere sahip olmalı ve günümüz mesleklerinden farklı olan yeni meslekler ve bu mesleklerin gereklilikleri kapsamında sahip olunması gereken niteliklere ilişkin hazır olmalıdırlar.

Bu kapsamda lise kademesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, Rehberlik Servisinin diğer tüm çalışmaları kapsam ve ışığında, Mesleki Yönelim envanterleri ile değerlendirilirler. Diğer çalışmalardan alınan sonuçlar da envanter sonuçlarına eklenir ve sonrasında aile/ öğrencilere yönelik yönlendirmeler yapılandırılır. 

Öğrencilerimiz yeni mesleklere ilişkin sistematik olarak bilgilendirilir ve Mektebim'in diğer bölümlerinin çalışmalarına (M-Lead, staj ve simülasyon programları vb.) yönlendirilirler.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise için bilgi alın
 
BECERİ KAZANDIRAN AKTİF ÖĞRENME ORTANLARI
BİZCE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EĞİTİMİN ODAĞI ÇOCUĞA ÖĞRENEBİLME BECERİLERİNİ KZANDIRMAK OLMALIDIR.
Okul Öncesi Yabancı Dil
Okul Öncesi Yabancı Dil

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.

 
Etkin Kampüs Olanakları
Etkin Kampüs Olanakları

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.

 
Zengin Branş Dersleri
Zengin Branş Dersleri

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.

 
Beslenme ve Sağlık
Beslenme ve Sağlık

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.