İstanbul - Güneşli Kampüsü
İstanbul - Güneşli Kampüsü

DÜNYA BENİM Oyun Alanım

“OKUL HAYATIMIN İLK YILLARI”

0-6 yaş aralığındaki dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının, okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek var olan potansiyellerini açığa çıkarmaktadır.

Buna bağlı olarak ilkokula geçiş süreci uyum sağlama açısından kolaylaşmaktadır.

TEMEL GELİŞİM ALANLARI VE KAZANIMLAR

Okul öncesi dönem, çocukların akranlarıyla ve öğretmenlerle etkileşime geçtiği ve çok hızlı öğrendikleri dönemdir. Bu süreçte çocuklar sorgular ve çok soru sorarlar, öğrenmeye çok açıktırlar. Küçük sorumluluklar alabilecekleri, kendilerini doğru şekilde ifade etmeyi öğrenecekleri bu yaşlarda çok kolay ve akıcı şekilde yabancı dil öğrenebilirler. Bu dönemde çocuklar sesleri öğrenebilir, sesleri taklit edebilir, okumak için ön çalışmaları kolayca yapabilirler.

1. sınıfa başlayan çocuklar kasları yeterince geliştiği için kurallara uygun yazmaya başlayabilir. Hazırlık döneminde okuma eğitimi alan çocuk, 1. sınıf sürecinde kolayca akıcı okuyabilir ve okuduğunu anlama sürecine akranlarından daha önce geçer.
 

TEMEL GELİŞİM ALANI

KAZANIMLAR

Bilişsel Gelişim

Yetenek gelişimi ve

problem çözme becerisi

Sosyal Gelişim

Olumlu arkadaşlık ilişkileri, iletişim

becerileri, günlük yaşam becerileri

Dil Gelişimi

Çocuğun kendini doğru biçimde

ifade edebilmesi

Fiziksel ve Psikomotor Gelişimi

Büyük - küçük kas gelişimi

Öz Bakım Becerileri

Çocuğun kendini fark etmesi,

ihtiyacını tanıyabilmesi ve giderebilmesi

 

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini keşfederek ve birer dünya vatandaşı olarak başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedir.

Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanan “Bütünsel Eğitim Modeli”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

Mektebim Kolejinde uygulanan Bütünsel Eğitim Modeli ile okul öncesi öğrencilerinin, tüm gelişim alanlarını tamamlayarak ilkokul kademesine tam donanımlı geçmesi için birçok çalışma yapılmaktadır.

DÜNYA BENİM OYUN ALANIM

Mektebim Koleji, çocukların öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını destekler. Yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden hareket ederek yaratıcı düşünceyi daima cesaretlendirir. 

Mektebim Kolejinin okul öncesi eğitiminde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış oyunla öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve yeni durumlara adaptasyon sağlayabilme becerilerinin de gözlenebilmesine olanak veren yapılandırılmış oyun yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlar.

Oyun yoluyla fiziksel ve sosyal çevresini keşfeden, yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan, kendi yeteneklerinin farkına varan çocuk; çevresine ve kendine güvenen, öz saygısı yüksek bireyler olarak hayata hazırlanır.

YENİLİKÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

DENEY  ZAMANIM – LABORATUVAR

Öğrencilerin meraklarını tetikleyerek gündelik hayattaki bilimsel bakış açılarını keşfetmelerini sağladığımız derstir. Okul öncesi öğretmeni gözetiminde, laboratuvarda yapılan deneylerle öğrencilere gözlem yeteneğiyle birlikte bilimsel bakış açısı kazandırılır.

M+STATION / DÜŞÜNME BECERİLERİ

Farklı bakış açılarını deneyebilen, kendine özgü bir perspektif oluşturabilen; gelişmeleri anlama ve yorumlama yetisine sahip, karşılaştığı sorunlar karşısında alternatif çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmek için planladığımız dersimizde öğrenciler kendilerine ait M+Station setiyle birlikte yaş seviyelerine uygun olan akıl oyunlarını deneyimler.

KODLAMAYA GİRİŞ

5 yaş öğrencilerinin bir problem durumunu çözmeyi, bir problemi analiz etmeyi öğrendiği, ekran olmadan da algoritmik düşünmenin adımlarını uyguladığı derstir.

Öğrenci bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenir.  Bir problemi analiz etmeyi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmeyi ve en uygun çözümü seçerek çözümü adım adım planlamayı öğrettiğimiz bu dersle çocuklar bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesindeki adımları tamamlar. Çocuklar bu aşamaları oyun ve etkinliklerle tamamladıktan sonra ilkokulda bilgisayar kullanımı ile kodlama aşamasına geçer.

İNOVASYON

İnovasyon dersleri çocukların farklı bakış açıları edinmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve inovatif düşüncelerini aktarabilecekleri, somutlaştırabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam ve zaman dilimi yaratmak için tasarlanmıştır. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğimiz inovasyon dersimizde çocuklar, herhangi bir çizgiyi ya da materyali başka bir materyale dönüştürmeleri ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları için teşvik edilir. Sonraki adımlarında ise bu materyalle ilgili günlük hayatta yaşananlar hakkında konuşulur ve üç boyutlu çalışmalar yapılır.  Her bir fikrin değerli olduğu vurgulanır ve böylece çocukların yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarmaları normal akış hâline getirilir.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK

Okul öncesi gruplarında okuma yazmaya hazırlık dersleriyle öğrenciler ilkokula hazırlanır ve 1. sınıfa geçiş süreci daha kolay ve eğlenceli hâle gelir.

FİNANSAL OKURYAZARLIK

1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanan matematik  dersiyle  ilişkilendirilerek çocukların ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesinde farkındalık oluşturulması ve basit hesaplamalar yaparak bütçe, tasarruf, harcama gibi kavramları öğrenmesi sağlanmaktadır.

EĞİTSEL OYUNLAR

Çocuğun bireysel ve grup oyunları ile oyun tasarımı  yapabilmesi,  oyun kurabilmesi, kurulan oyuna dâhil olma ve başladığı oyunu sürdürme kazanımları edinmesi sağlanır. Temalar doğrultusunda oynanan kurallı oyunlarda verilen kazanımların öğrenilmesi hedeflenir.

OKULDA YAŞAM

Okul öncesi kademesinde öğrenciler sabah öğretmenleri tarafından karşılanır ve gün sabah sporu ile başlar. Kahvaltıdan sonra dersler ile devam eder. Ders metodu oyun ve etkinliklerle yapılandırılmıştır. Öğle yemeği sonrası öğrenciler açık alanda zaman geçirir ve öğleden sonra derslere ikindi atıştırmalıkları için ara verilir. İkindiden sonra ise günün tekrarı yapılarak öğrenciler evlerine uğurlanır.

Gün içinde ana dil becerileri, matematik becerileri, günlük yaşam becerileri, fen ve sosyal bilimlere yönelik etkinlikler, deneyler, kodlama gibi dersleri alırlar. Bunlara ek olarak görsel sanatlar, drama, müzik ve spor derslerini de tamamlarlar.

Oyun ve bahçe alanlarından çocuklar maksimum oranda faydalanır. Uygun hava koşullarında bahçe alanı değerlendirilir, uygun dersler bahçede yapılır.

Çocuklar yemekhaneye öğretmenleri ile birlikte gider, öğretmenler çocukların yemek düzeninden sorumludur.

Çocuklar deney derslerinde laboratuvara gider, deneyler öğretmen gözetiminde yapılır.

KULÜPLER - GEZİ VE ETKİNLİKLER

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve onlara uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel,  sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları  Mektebim Kolejinin önemli bir parçasıdır.

Çocuğun merak duygusunu tetiklemek ve okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayat ile bağdaştırmasını sağlamak, bilgiyi kalıcı kıldığı gibi yeni  kazanımlar için  transfer edilebilmesini de kolaylaştırır.

Yaş grubu ve kazanım hedefleriyle örtüşecek biçimde oluşturulan sergi, müze, bienal,  doğal ortam, tarihî binalar ve anıtlara yapılan gezilerle yaşadığı kenti, kentin tarihîni, klasik ve günümüz sanat eserlerini tanımaya başlayan  çocukta  estetik duyarlılık oluşturularak üretim atölyeleri, fabrikalar, iş yeri ziyaretleri ile günlük yaşam becerileri geliştirilmekte, gözlem ve deneyimlerini sınıf içinde paylaşması sağlanmaktadır.

Anaokulumuz hakkında
detaylı bilgi almak ister misiniz?

Bilgi almak için aşağıdaki formdan ilgilendiğiniz kampüsümüzü seçip bilgilerinizi doldurmanız yeterli.