5-6.Sınıflar - DÜNYA BENİM Proje Alanım

“ORTAOKULA MERHABA”

Ortaokul dönemi, derslerdeki akademik içerik ve düzeyin farklılaştığı, öğrencinin çok sayıda ders çeşidi ile karşılaştığı bir süreçtir. Ayrıca yapısı itibariyle ulusal sınav sürecine hazırlık dönemini de kapsamaktadır. 

Çocukluktan çıkılmaya başlanan ve ergenliğe geçiş dönemi olan ortaokul süreci boyunca yetişkin yaşamına adım atmak için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumların da kazanılması hedeflenmektedir.

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” yaklaşımını benimseyen öğrenciler, dünya vatandaşı olma yolunda hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık edecek dersler alırlar. Öğrencilerin, 21. yüzyılın gerekleri olan bilgiyi arama, veriyi okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi nitelikleri kazanarak kendilerini gerçekleştirmeleri ve dünyayı anlamaları hedeflenmektedir.

Öğrenciler, akademik birimlerin hazırladığı disiplinler arası programla, branş düzeyinde temel  kazanımlar  edinirken,  bilimsel çalışmalarla  ulusal  ve  uluslararası platformlarda yer alırlar.

PROJE TABANLI  ÖĞRENME YÖNTEMİ

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile öğrenciler; 
Eleştirel düşünme (Critical thinking)
Karar verme 
Problem çözme 
Zaman yönetimi
İş birliği ile çalışma ve uzlaşma 
Üretim yapabilme
Sunum yapabilme ve ikna edebilme 
becerilerini kazanmaktadır.

Ayrıca;
Proje Tabanlı Öğrenme, 5 ve 6. sınıfta uygulanan bir yöntemdir. Ölçme-Değerlendirmede, Rubrik Yöntemi de destekleyici  olarak kullanılmaktadır.

Teknoloji tabanlı derslerimizde öğrencilerimiz inovasyon yaklaşımı edinmekte ve olası problem durumları için çözümlerini ya da toplum yararı için yapılacak çalışmaları teknolojik yeterliliklerini kullanarak projelendirmektedir.

YENİLİKÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

E-STEM

Problem durumlarına yenilikçi ve özgün çözümler üretmelerini beklediğimiz öğrencilerimize, bu beklentiyi realize edebilecek bir içerikle sunduğumuz E-STEM dersi destek olmaktadır. E-STEM, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi alanlarda edinilen teorik bilgileri, teknik imkânlarla birleştirerek birer çözüm hâline getirmektedir.

STEM içeriğindeki bilgi (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematic) alanlarındaki ortaklıkla birlikte, E-STEM derslerimizde öğrencilerimizin girişimcilik (Entrepreneurship) potansiyellerinin de geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 

Öğrencilerimiz, E-STEM derslerinde edindikleri deneyimlerle ulusal ya da uluslararası dijital içerikli yarışmalara katılmakta ve verilen problem durumları için ürettikleri projeleri insanlığın hizmetine sunmaktadır.

ANADİL (TÜRKÇE) ATÖLYELERİ

Öğrencilerimiz, Türkçe derslerini belirlenen ulusal kazanımlar çerçevesinde, farklılaştırılmış eğitim yöntem ve teknikleriyle işler. Okuma, yazı, metin, sunum ve müzakere atölyeleri şeklinde düzenlenen öğrenme süreçleriyle öğrencilerimiz; derin okuma, yazarlık, anlama, sunum yapma ve müzakere etme yeteneği edinmekte, var olan yeteneklerini geliştirme çalışmalarına katılmaktadır.

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE İLERİ BİLİŞSEL UYGULAMALAR (İBU)

Öğrencilerimizin ilkokul boyunca gördüğü Finansal Okuryazarlık dersinin devamı niteliğindeki Matematik Okuryazarlığı dersi; öğrencilere sayısal verileri değerlendirme, grafik okuma, ekonomik süreçlerle ilgili yorum yapabilme yetenekleri kazandırır. Ülkemizin eğitim süreçlerinde yenilenen yaklaşımlara paralel olarak ulusal sınavlardaki soru biçim ve niteliği çerçevesinde geliştirilen İleri Bilişsel Uygulamalar (İBU) dersleri de özellikle sınav gruplarındaki öğrencilerimiz için deneyim kazandırıcı ve ufuk açıcı olma niteliği ile öne çıkmaktadır.

MÜZEDE DERS

Mektebim Kolejinde “Müzede Ders” uygulaması, öğrencilerin sadece müze ziyaretleri yaparak ders işlemeleri değil, okul derslerinde edindikleri kazanımları anlaşmalı müzelerde; görerek, temas ederek pekiştirmelerini sağlar.

“Müzede Ders” etkinliği ile “Müze Kültürü” aşılanan öğrencilerimiz aldıkları sertifikalarla portfolyolarını çeşitlendirmektedir. “Müzede Ders” programı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları tarafından ulusal programa dönüştürülmeden önce Mektebim Kolejinde hayata geçirilmiştir.

AKADEMİK VE DERS DIŞI ÇALIŞMALAR

Mektebim Koleji ortaokul öğrencileri 5. sınıfa başladıkları günden itibaren LGS’ye hazırlanmaya başlar. 

Öğrencilerimiz 5 ve 6. sınıflarda ortalama iki haftada bir olacak şekilde deneme sınavlarıyla öğrendiklerini test etme ve geliştirmeleri gereken yönlerini belirleme olanağı bulur. 

Deneme sınavlarının değerlendirilmesiyle belirlenen eksik konular, kazanım odaklı çalışma grupları oluşturularak gün çıkışı etütlerinde grup veya dar grup çalışmalarında pekiştirmelerle tamamlanır. Öte yandan ihtiyaç duyulması hâlinde öğretmen, rehberlik ve veli/öğrenci isteğiyle hafta sonu etütleri de düzenlenir. 
5 ve 6. sınıftaki öğrencilerimizin, yenilenen sınav sorularına uyum sağlamaları için deneme sınavları, yoğunlukla yeni tipteki sorulardan oluşturulmaktadır. Muhakeme, algoritma oluşturabilme, karmaşık metin kurgusu içinden anlamlı ve değerlendirilebilir sonuçlar çıkarma üzerine kurulu yeni nesil sorulardan oluşan deneme sınavlarımız, hem öğrencilerimizin zihinsel sınırlarını zorlamakta hem de LGS’ye hazırlık için zemin oluşturmaktadır. 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz ortalama iki haftada bir olacak şekilde (toplamda 22 deneme sınavı) düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrendiklerini test eder.

KULÜPLER - GEZİ VE ETKİNLİKLER

Öğrenci de güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve onlara uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları  Mektebim Kolejinin önemli bir parçasıdır.

Mektebim Kolejinde, okulun kendisi bir yaşam, öğrenme ve keşif alanı olarak görülmektedir. Çocuğun merak duygusunu tetikleyerek okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayatla ilişkilendirmesi ve keşif yoluyla öğrenmesi sağlanmaktadır.

Ortaokulumuz hakkında
detaylı bilgi almak ister misiniz?

Bilgi almak için aşağıdaki formdan ilgilendiğiniz kampüsümüzü seçip bilgilerinizi doldurmanız yeterli.